Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

 • DİJİNAME Global Bilişim Teknoloji İletişim Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Adres: İhsaniye Mah. İhsaniye Cad. No: 41A Selçuklu/KONYA (Bundan sonra “Dijiname” olarak anılacaktır.)
 • Dijiname ürünlerini kendi adına ve kendi hesabına alacak kimse …………… Adres: (Bundan sonra “müşteri ” olarak anılacaktır.)

SÖZLEŞMENİN AMACI VE KONUSU

 • İşbu Sözleşmenin Amacı; Türkiye genelinde yaygınlaşan “yeni nesil kartviziti” adı altında bilinen Dijiname kartvizitlerini ve diğer ürünlerini kendi hesabı ile belirtilecek olan fiyata satın alıp söz konusu ürün veya ürünleri kendi nam ve hesabındaki çalışanlarının kullanımını sağlayacaktır. İş bu sözleşmeye göre Dijiname söz konusu satılan ürünlerin kullanılması için satış sözleşmesi ve ürünlerin tesliminden sonra 3 (üç) yıl süre boyunca sorumlu olacaktır. Diğer taraf müşteri de söz konusu ürünleri teslim aldıktan sonra madde 5’de belirtilen şekilde ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME SÜRESİ

 • İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup imza tarihinden itibaren sözleşme şartları geçerli hale gelecektir. Sözleşmeşmenin imzalanması ile beraber taraflardan Dijiname 3 (üç) yıl boyunca ürün veya ürünlerle ilgili teknik garanti verecektir. Ayrıca müşteri ise sözleşmede belirtilen ödemeyi belirtilen sürede yapacaktır. Sözleşmenin 7.maddesinde öngörülen fesih hallerine göre, sözleşme, süresinden önce yürürlükten kalkar veya sona erdirilebilir.

BEYANLAR TAAHHÜTLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Dijiname, sözleşmede belirtilen ürünleri sağlam, tam , çalışır ve eksiksiz durumda müşteriye teslim etmek zorundadır. Dijiname ürünleri müşteriye teslim ettikten sonra teknik eksikliklerden ve veya diğer çalışmayan durumlardan sorumlu olacaktır.
 • Müşteri tarafından almış olduğu Dijiname ürünlerini teslim aldıktan sonra ücreti peşin olarak ödeyecektir. Ücreti ödenen ürünlerin kullanım tarihleri müşterinin insiyatifinde olacaktır.
 • Müşteri tarafından alınan ürün veya ürünler hiçbir suretle bir başkasına ücret karşılığında satılamaz veya kiralanamaz. Müşterİ , Dijiname ’den satın alacağı ürünleri kendi nam ve hesabına satışa çıkaramayacağı gibi cihetle yürürlükte bulunan bilumum kanun ve nizamlara ve mevzuata riayet edecek ve iş bu ticari faaliyetlerinden doğabilecek her türlü idari, hukuki, mali ve cezai mesuliyet kendisine ait olacaktır.
 • Bütün telif hakları Dijiname ait olan ürün ve ürünlerin kulllanımından kaynaklanan sorunları müşteriyi bağlamaktadır. Onun yanı sıra ürün veya ürünlerin teknik ve sistemsel sorunlarından dolayı Dijiname sorumludur.
 • Dijiname tarafından teslim edilen kart ve tag gibi ürünlerinin , müşteri tarafından kaybedilmesi yada çipinin zarar görmesi ile kullanılamaz duruma gelmesi ile yeniden kart yada çıkartılmak istenmesi durumunda, yeni güncel fiyatlarlar üzerinden dijiame yeni kart ve yeni tag gönderebilecektir. Bu hallerde yeni talep edilen ürünler yeni güncel fiyat durumuna göre fatura edilecektir. Müşteri tarafından verilen yeni siparişin ödemesi siparişin verildiği tarihte peşin olacaktır.
 • Taraflar arasındaki ticari veya akdi ilişki kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel veri olarak tanımlanan verilerin işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, taraflardan her biri KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun davranmakla yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

MALİ HUSUSLAR VE ÖDEMELER

 • Müşteri aşağıda belirtilen ürünleri, Dijiname ‘den alıp kendi nam ve hesabında kullanabilecektir. Müşteri aşağıda belirtilen ürünleri sadece kendi nam ve hesabındaki kişi yada kişiler için kullanabilmektedir.
 • Müşteri satın almak istediği ürün veya ürünleri kesinleştirdikten sonra , Dijiname ürünlerini Dijiname ‘den teslim aldığı zaman karşılığına gelen ücreti peşin olarak Dijiname ‘ye ödemekle yükümlüdür. Taraflar isterlerse müşteri tarafından alınacak ürünleri ek bir liste ile de belirli hale getirebilirler.
 • Müşteri almış olduğu ürünlerin bir kısmının geçerli bir sebep dışında yasal süresi dışında iade etmek istemesi halinde kutusu açılmamış ürünleri Dijiname iade alabilir. Geçerli bir mazeret sunamayan ve yasal süresi geçirilmiş ürünlerin iadesi hakkında tasarruf hakkı Dijiname aittir. Belirtilen süre aralığının dışında Dijiname tarafından ürün iadesi alınamaz.
 • Müşteri Dijiname ’den satın alacağı ürün siparişlerini info@2fr.com adresine talep şeklinde mail atacaktır. Dijiname tarafından ürünlerin tedariki ve satışı konusunda elindeki stok ürünlerine göre satış teklifini yerine getirecektir. Stok olmaması ve diğer hallerde Dijiname tarafından yerine getirilme zorunluluğu yoktur. Bu hallerde Dijiname istediği kadar ürün tedarikini erteleyebilir. Satışta sayı ve adet bakımından karar verecek olan yetkili Dijiname’dir. Yetkilendirilen satıcı, bu durumu her şart altında sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren kabul ve taahhüt eder.
 • Sözleşmede belirtilen her türlü fiyat Kdv dâhil olarak yazılmıştır. Ayrıca taraflarca belirlenmiş ve akitleşilmiş rakamların başkaca kişi yada kişilere aktarılması mümkün değildir. Şayet taraflardan biri akit ie belirlenmiş sözleşme rakamlarını ve şartlarını diğer 3. kişi yada kişilere aktarması durumunda bir taraf diğer taraftan maddi ve manevi zararının tazminini isteyebilir.

TEMSİL VE DEVİR YASAĞI

 • İşbu sözleşme kapsamında taraflar hiçbir şekilde birbirlerinin acentesi veya vekili olmayıp İş Kanunu kapsamında da işçi-işveren ilişkisi yoktur. Dijiname ile müşteri ayrı ve bağımsız bir işletmedir. Taraflar arasındaki sözleşmeden dolayı müşteri Dijiname adına beyan ve taahhütte bulunamayacağı gibi Dijiname’yi yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. Müşteri yaptığı her bir işlem ve eylemlerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu olup Dijiname’nin ve Dijiname’nin sahibinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri işbu sözleşmeden doğan hiçbir alacak, hak ve yükümlülüğünü Dijiname’nin yazılı izni olmaksızın devir ve temlik edemez. Dijiname ise işbu sözleşmeyi ve sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ VE FESİH SONRASI HÜKÜMLER

 • Müşteri ve Dijiname işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi halinde veya kendisinden beklenen dikkat ve özeni yerine getirmemesinden dolayı Müşteri ve Dijiname’nin tatmin ve memnun olmaması ve/veya sözleşmedeki işlem standartlarına ulaşamaması halinde, taraflardan birisi tazminatsız olarak derhal feshetme hakkının olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Sözleşmenin imzalandıktan sonra taraflar arasındaki sözleşme 3(üç) yıl sonunda kendiliğinden sona erecektir. Belirtilen süreden sonra müşteri ile Dijiname ile hiçbir bağlantısı kalmayacaktır.
 • Müşteri tarafından Dijiname’nin piyasadaki ticari itibarını ve güvenilirliğinin faaliyet gösterdiği yerde korumadığı ve kötü etkilediği Dijiname tarafından tespit edilecek olması halinde iş bu sözleşme Dijiname tarafından fesih edilecektir.

GİZLİLİK

 • Taraflardan her biri diğer taraf hakkında bu sözleşme ile ilgili ve/veya sözleşmenin ifası dolayısıyla ve aldığı eğitim sonucunda elde ettiği ve öğrendiği, üçüncü kişilerce yasal yollarla bilinenler dışındaki, taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu maddede yer alan yükümlülükler, sözleşme sona erme tarihinden itibaren 3 (üç) Yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.

MUHTELİF

 • Bu sözleşme, tanımlanan konular ile ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin özel metnini ve bütünlüğünü oluşturur ve taraflarca ya da taraflar arasındaki, yazılı ya da sözlü, konu ile ilgili olabilen önceki herhangi bir anlayışın ya da açıklamaların yerini alır.
 • Bu sözleşme ile ilgili hiç bir düzeltme, ek ya da feragat, yazılı ve taraflarca mutabık kalınmadıkça, geçerli ya da bağlayıcı olmayacaktır. Herhangi bir taraf deneyimlere ve sözleşmenin süresi boyunca tanımlanan gerçek şartlara dayanarak gerekli olduğunu düşündüğünde taraflar iyi niyetle sözleşmede uygun geliştirmeleri yapmak için müzakere yapmayı kabul eder.
 • Bu sözleşmenin herhangi bir şartı geçersiz, illegal, uygulanamaz hale gelirse ve/veya herhangi adli, düzenleyici ya da yönetici yetkililerce geçersiz ya da uygulanamaz ilan edilirse, böyle bir ilan ya da tespit tarafların asıl niyetlerini etkilemedikçe bu sözleşmenin kalan hükümlerini değersiz kılmaz ya da etkilemez. Böyle bir tespit durumunda taraflar iyi niyetle bu hükmü benzeri bir uygulanabilir hükümle değiştirmek üzere işbirliği yapacak ve bu sözleşme bütünlüğünü eksiksiz sürdürecektir.

TEBLİGATLAR, YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

 • İşbu sözleşmenin başlangıcında belirtilen adresler, tarafların tebligat adresleri olup, değişiklik halinde taraflar, adres değişikliklerini birbirlerine yazılı olarak bildirirler. Bildirmedikleri takdirde, bu sözleşmede bilinen adreslere yapılacak tebligat geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır. Tarafların arasında çıkacak her türlü ihtilafa Türk Hukuku uygulanacak olup, bu ihtilaflar KONYA mahkemeleri ve icra dairelerinde görülecektir. İşbu sözleşme, …/…/…. tarihinde, 10(on) madde ve 2 (iki)orijinal nüsha olarak yürürlüğe girecektir. TARAF 1 DİJİNAME Global Bilişim Teknoloji İletişim Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Yetkilisi TARAF 2 2-Dijiname ürünlerini kendi adına ve kendi hesabına atacak kimse …………… Taraflar arasındaki ticari veya akdi ilişki kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel veri olarak tanımlanan verilerin işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, taraflardan her biri KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun davranmakla yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu kanuna bağlı olarak aşağıda açıkça yazılı beyanları da sözleşmedeki taraf veya taraflar kabul ve taahhüt eder.